Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma för bildandet av Vikaskogarna fiber ekonomisk förening.

Stämman äger rum söndag 1 mars kl. 14 i Abberuds skola.

Ärenden som kommer att behandlas är följande:

Redovisning och avslut av Vikaskogarna fiber ideell förening.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Genomgång av röstlängden tillika medlemsförteckningen och godkännande av dessa
4. Val av två justeringsmän
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Genomgång av stadgar
8. Bilda förening enligt stadgarna
9. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Val av antal styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
18. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Vi bjuder på fika!

Välkomna!