Medlemsmöte 15 maj 2015

Minnesanteckningar från medlemsmöte i Abberuds skola 15/5 2015 med Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Det var ca 45-50 närvarande på mötet. Thord hälsade alla välkomna och inledde med att informera om anbudet vi fått från Wikstrands. Den kostnad på 25000 kr per fastighet, som vi angett tidigare, håller enligt anbudet, som är räknat på 82 anslutna fastigheter. Blir vi fler sjunker kostnaden per fastighet. Företaget kan börja gräva första kvartalet 2016 och göra klart inom ett år.

Nästa steg är att göra ansökan till Länsstyrelsen för att få 40 % i bidrag som vi kalkulerat med.

Markägaren ansvarar för att markera ut ledningar m.m. på sin tomt innan grävning. Grävdjupet är ca 60 cm djupt.

Vi skall så småningom skriva markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare.

Ett önskemål framkom att sätta upp små skyltar utanför varje fastighet som är med i fiberprojektet.

Många i Beateberg har fått information om att deras ADSL kommer att stängas av i slutet på juni.

Mötet antog styrelsens förslag om passiv anslutning. Detta innebär att man exempelvis ansluter sig i avvaktan på ett generationsskifte, ägarbyte eller att man vill vara med och göra en investering i fastigheten för framtida behov. Det kommer med säkerhet att bli väsentligt dyrare att ansluta sig efter att projektet är genomfört. Som medlem i föreningen med passiv anslutning har man att betala medlemsavgiften samt investeringskostnaden för fiber fram till huset (idag uppskattat till 25 000 kr). Däremot behöver man inte betala några årliga kostnader förrän den dagen man skaffar en media-omvandlare och kopplar upp sig aktivt till nätet, för att köpa tjänster, telefon, data, TV mm.

Mötet antog styrelsens förslag om anslutning av flera byggnader på samma fastighet till en rabatterad kostnad.

Grävningen på egna tomten ingår i priset.

Snart kommer en faktura på medlemsavgift 50 kr och första insatsen på1000 kr.

Första kvartalet 2016 när grävningen förhoppningsvis har kommit igång, är det dags att betala in en större summa. De resterande ca 24 000 kronorna kommer att delas upp på 2-3 betalningar.

Thord Nordstedt ska närvara vid Rosendalas och Åviksstrands årsmöten för att försöka värva fler medlemmar. Vi tror att den passiva anslutningen kan locka flera att gå med. Alla vinner på att vi blir flera.

Styrelsen informerade om att vi nu har översatt information, fastighetsavtal och medlemsansökan till tyska för att förhoppningsvis få med fler medlemmar i fiberföreningen.

Beatebergs IK meddelade att de låter fiberföreningen låna Abberuds skola kostnadsfritt. Stort tack för det!

Styrelsen tackar för ett positivt medlemsmöte!

Dags igen för medlemsmöte i Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Mötet kommer att äga rum fredagen 15 maj kl. 17.00 i Abberuds skola.

Ärenden som vi kommer att behandla och informera om:

• Upphandling av grävning
• Passivt medlemskap
• Anslutning av mer än ett hus på samma fastighetsbeteckning
• Grävning på egna tomten ingår i priset
• När är det dags att betala in första delbetalningen?
• Övriga nyheter och frågor

Nedan följer mer information. Det kommer också att finnas information på hemsidan: www.vikaskogarnafiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Förslag på passiv anslutning:
Frågan har ställts om man kan ha en passiv anslutning till vårt planerade fibernät. Vi har diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande förslag:
Vi föreslår att en passiv anslutningsmöjlighet skall finnas. Man får då inkopplad fiber fram till och med ett avlämningsskåp vid huset. Däremot ingår inte media-omvandlaren för att kunna utnyttja tjänster i nätet. Kostnadsmässigt innebär det att man betalar för investeringen av fiber till fastigheten men behöver inte betala någon årlig kostnad för avskrivning och underhåll av fibernätet förrän den dag man vill koppla upp sig och utnyttja tjänster i nätet. Däremot måste man betala den årliga medlemsavgiften till föreningen.

Följande räkneexempel visar på effekterna för föreningen att införa möjlighet till passiv anslutning: Förprojekteringen utvisade en kostnad per ansluten fastighet på ca 25 000 kr, räknat på 78 anslutna fastigheter, (vi är idag 85 st. som skickat in anslutningsavtal). Den totala investeringskostnaden blev då 25 000 x 78 => ca 2 miljoner (bidraget på 40 % avdraget).

Om vi antar att möjligheten till passiv anslutning ger ytterligare 15 st. anslutningar så ökar investeringskostnaden med uppskattningsvis 170 000 – 40 % bidrag => ca.100 000 kr. Alltså summa 2 100 000 kr. Investeringskostnaden per fastighet blir då 2 100 000 : 93 => ca 22 600 kr. För passivt anslutna blir kostnaden 22 600 kr – ca 1 600 kr (kostnaden för media-omvandlaren) = 21 000 kr.

Om vi också utgår ifrån att avskrivningen är 4 % /år och underhållskostnaden är ca 500 kr/år och fastighet så blir de tillkommande kostnaderna 100 000 x 4 % = 4 000 + (500 x 15) = 11 500 kr/ år. Vilket innebär en ökad årlig kostnad för de 78 aktivt anslutna fastigheterna på 11 500 kr : 78 => ca 150 kr/år.

När man som passiv medlem vill koppla upp sig och bli aktiv, och utnyttja tjänster i nätet, så får man köpa till media-omvandlaren och koppla upp denna med fibern i avlämningsskåpet vid huset.

Anslutning av flera byggnader på samma fastighet:
Styrelsen föreslår att följande skall gälla. Om man önskar ansluta flera hus som ligger på samma fastighet (fastighetsbeteckning) skall detta kunna ske till en rabatterad kostnad.

Om vi utgår från de 25 000 kr som förprojekteringen utvisar som kostnad per ansluten fastighet så föreslår styrelsen att kostnaden för att ansluta en extrabyggnad skall vara anslutningskostnaden + hälften av resterande investeringskostnad, d.v.s. (4 000 kr + moms) = 5 000 + (25 000 – 5 000):2 = 15 000 kr/extrabyggnad. Fastigheten/fastighetsägaren är medlem i föreningen med ett medlemskap och betalar en serviceavgift.

Nu har föreningen bildats

Nu har vi bildat den ekonomiska föreningen Vikaskogarna Fiber ek. för.

Den 1 mars var vi 45 stycken närvarande I Abberuds Skola och tog beslut om att bilda föreningen. Protokollet från mötet finns under fiken föreningen/om föreningen.

Vi har skickat en ansökan till Bolagsverket om registrering av föreningen. Så snart ansökan blir bekräftad får vi ett organisationsnummer.

När det är klart kommer vi att underteckna och skicka tillbaka ett av exemplaren av fastighetsanslutningsavtalen. Vi är nu 82 stycken som skickat in fastighetsanslutningsavtal och ansökt om medlemskap. Det är ju alldeles utmärkt men glöm inte att ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden. Så prata med grannar, vänner och bekanta.

I dagarna kommer vi att skicka ut en anbudsförfrågan, som vi har lagt ner mycket arbete på, för att få in offerter på att genomföra projektet.

I maj kommer vi att skicka in ansökan, för det 40 %-iga bidraget, till Länsstyrelsen. Beslut om det kan vi förvänta oss först i slutet på sommaren. Sedan kan arbetet börja. Om vi har tur så får vi en entreprenör som kan påbörja arbetet i höst. Men det lär bli hård konkurrens om entreprenörerna eftersom regelverket för bidragsansökan inte blir helt klart förrän sent i vår. Därmed är det många föreningar, som står i kö med ansökningar, som vill ha sina projekt genomförda när de väl får sina beslut.

Under tiden kommer vi att handla upp en s.k. kommunikationsoperatör (KO). KO är den som aktiverar nätet så att det går att förmedla tjänster, telefon, internet, TV mm. i nätet.

Dessutom kommer vi att skriva markupplåtelseavtal med alla markägare över vars marker vi kommer att dra kabel.

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma för bildandet av Vikaskogarna fiber ekonomisk förening.

Stämman äger rum söndag 1 mars kl. 14 i Abberuds skola.

Ärenden som kommer att behandlas är följande:

Redovisning och avslut av Vikaskogarna fiber ideell förening.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Genomgång av röstlängden tillika medlemsförteckningen och godkännande av dessa
4. Val av två justeringsmän
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Genomgång av stadgar
8. Bilda förening enligt stadgarna
9. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
13. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
14. Val av antal styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
18. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Nu kör vi!

Äntligen är vi i Vikaskogarna fiber över den magiska 75-gränsen och är ett steg närmare vårt mål. Efter många timmars arbete och möten är vi nu uppe i 80 stycken fastighetsavtal. Tack alla som tror på idén om fiber!

Nu är det dags att gå vidare och bilda en ekonomisk förening som ska samordna anbud, grävning och sköta ekonomin. Föreningsstämman äger rum söndag 1 mars i Abberuds skola kl. 14. Kallelse kommer inom kort.

Vecka 10 går vi ut med en anbudsförfrågan. Efter ca fem veckor ska anbuden vara inne, så i mitten av april ska det vara klart.

I maj gör vi sedan en ansökan till Länsstyrelsen.

Vi vill också göra er medvetna om att en preliminär prognos visar att för 75 stycken avtal kommer det att kosta 25 000 kr/fastighet och kan vi påverka några till att gå med så vi kommer upp i 140 st. avtal så blir kostnaden förmodligen runt 20 000 kr/fastighet. Så vet ni några som är tveksamma och fortfarande inte har lämnat in sitt avtal så försök att påverka dem. Det tjänar vi alla på! Fler avtal går att lämna in ända till maj.

Thord N. har försökt att göra en prisjämförelse mellan kostnaderna för internet, telefon och TV idag och vad kostnaden uppskattas till att bli med fiber:

Exempel på fasta kostnader för internet (ADSL), telefon och TV idag (inkl. moms):

  • ADSL 299 kr/månad
  • Telefon 159 kr/månad
  • TV (Boxer-paket) 300 kr/månad

TOTALT: 758 kr/månad x 12 = 9096 kr/år

Årliga kostnader (inkl. moms) till föreningen och till leverantörer av tjänster (internet, telefon och TV) vid anslutning till Vikaskogarna Fiber i dagsläget uppskattade till:

  • Serviceavgift (1) 120 x 12 = 1440 kr/år
  • Triple Play (2)  290 x 12 = 3480 kr/år
  • Medlemsavgift 50 kr/år

TOTALT: S:a årlig kostnad 4970 kr/år

(1) Kostnad som föreningen behöver för underhåll av fibernätet. Där ingår även byanätsavgiften som går till en kommunikationsoperatör, som belyser fibernätet. d.v.s. gör nätet användbart att förmedla tjänster i.

(2) Ett baspaket med internet, telefon och ca 20 Tv-kanaler Kommentar: Observera att detta är ett räkneexempel. Jämför med dina egna kostnader! I exemplet gör du en årlig vinst på 4126 kr (9096-4970) som du kan använda till att täcka kapitalkostnaderna, om du lånar till investeringen.

Positivt fibermöte i Abberuds skola

Det var många intresserade som slöt upp för att lyssna på informationen från Vikaskogarna fibers styrelse den 3 januari 2015. Thord Nordstedt inledde med att berätta lite om starten av fiberföreningen och hur tidsplanen ser ut framöver med bildande av föreningen, anbudsförfarande och grävning av fiber. Cecilia Vikenstrand berättade och visade hemsidan. Anders Nilsson visade och berättade om anbudsunderlaget. Under fikastunden och frågestunden som följde var det flera av åhörarna som delgav sina erfarenheter från andra fiberföreningar och fibergrävningar. Det var ett positivt och lärorikt möte med god stämning och alla närvarande ansåg att det är bra att få fiber till sin fastighet.

Ett av de viktigaste budskapen från mötet är, att grävningen för fiber blir billigare ju fler medlemmar vi blir! Därför är det viktigt att du påverkar dina grannar att gå med! Argument för fiber till din fastighet hittar du under fliken ”Varför fiber?” Det är inte bara styrelsens uppgift att fånga upp fler medlemmar utan prata med dina grannar och informera mera du också! Det kommer också att krävas samarbete och en hel del ideella insatser under grävarbetet så vi hoppas att många kan hjälpas åt! Är alla så positiva som mötesdeltagarna så kommer det inte att bli några problem!

Mötet utsåg även en valberedning som ska ta fram förslag på namn till den nya styrelsen i Vikaskogarna fiber ekonomisk förening. Valberedningen är: Christina Gustafsson, Peter Hermansson, 0505-241 11 och Bengt Johansson, 0506-511 19.

Tveka inte längre utan skicka in Ditt avtal omgående! Det tjänar vi alla på i längden!

möte-abberuds-skola
Thord Nordstedt berättar om avtalet.

möte-abberuds-skola2Några av alla mötesdeltagare.

Nu startar vi fiberprojektet, Vikaskogarna Fiber

Nu behöver vi din definitiva anmälan i form av ett avtal för att ansluta din fastighet och en medlemsansökan till Vikaskogarna Fiber ek. för. som kommer att bildas.

Senast den 12 januari vill vi ha in dokumenten för att kunna göra en ansökan om bidrag, till Länsstyrelsen, i tid. Välkommen till ett informationsmöte den 3 januari kl. 14.00 i Abberuds Skola. Då skall vi försöka räta ut de frågetecken som kan finnas.

I huvudsak kommer vi att behandla följande punkter:

  • Beskrivning av projektet
  • Fastighetsanslutningsavtalet
  • Medlemsansökan
  • Tidsplan för projektet

Här följer en utförligare beskrivning av vad som gäller:
Vi är nu 110 st. som har anmält intresse för att ansluta sig till ett fibernät. Med det i ryggen har vi låtit göra en förprojektering. Den visar på att kostnaden blir ca 25.000 kr per fastighet, under förutsättningar att det blir minst 75 st. som ansluter sig. Förprojekteringen presenterades på ett informationsmöte i september, där ca 40 personer deltog och som enhälligt tyckte att vi skulle gå vidare.

Länsstyrelsen är nu också i stort sett klar med regelverket för ansökan om bidrag varför det är först nu som vi kan köra igång.

För att gå vidare måste vi teckna fastighetsanslutningsavtal med de fastigheter som önskar ansluta sig i området. Avtalet skrivs mellan er fastighetsägare och den ekonomiska föreningen, Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening.

Tillsammans med fastighetsanslutningsavtalet skall det också följa en undertecknad ansökan om medlemskap i Vikaskogarna Fiber ek. för. I början av februari kommer ni att kallas till ett särskilt möte där vi bildar Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening genom att anta stadgar och välja en styrelse.

Vikaskogarna Fiber ek. för. kommer sedan, i början på mars, att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag. Efter att projektet är klart kommer föreningen att äga fibernätet och kunna tillhandahålla tjänster som telefon, dator och TV, och andra framtida tjänster, till oss medlemmar.

Den webbplats du nu besöker kommer efter hand att fyllas på med information om projektet.

Senast den 12 januari vill vi ha fastighetsanslutningsavtalet i 2 exemplar ifyllt och undertecknat av fastighetsägaren (eller den som förestår fastigheten om ni är flera ägare) och medlemsansökan i 1 exemplar undertecknat av samme person insänt per post till Cecilia Vikenstrand, Marnäs Koppa 1, 546 93 Undenäs. Ni får sedan ett exemplar åter undertecknat av styrelseordföranden i den nybildade föreningen Vikaskogarna Fiber ek. för.

Har ni fått den här informationen per brev så finner ni fastighetsanslutningsavtalet, medlemsansökan och förslag till stadgar på hemsidan www.vikaskogarnafiber.se , som kommer att vara tillgänglig mellan Jul och Nyår.

Har ni inte tillgång till dator så kontaktar ni någon av oss i projektledningen så ordnar vi det.

OBS! VÄNTA INTE MED ATT SKICKA IN DOKUMENTEN! Får vi inte in tillräckligt antal avtal, minst 75 st. till den 12 januari är risken stor att vi inte vågar gå vidare med att begära in anbud på projektet och då inte heller göra en ansökan om bidrag. Det går att ansluta sig på grundvillkoren ända fram till dess att vi skriver på avtalet med entreprenören, som skall göra jobbet, i början på juni, men då till en något högre kostnad.

För er som har fastigheter i Åvikstrand eller Rosendala fritidsområden gäller följande:
Eftersom det förs en diskussion med Karlsborgs kommun om att ansluta era fastigheter till det kommunala VA-nätet så har vi efter samråd med styrelserna i fritidsområdena, genom ordförandena, kommit överens om följande: För den händelse att VA-frågan inte är löst till år 2019 har Vikaskogarna Fiber rätt att, senast 2019, gräva på samfälligheternas mark för att ansluta berörda fastigheter till det gemensamma fibernätet. Löses VA-frågan senast 2019 skall en samförläggning eftersträvas.

Detta innebär att om projektet kommer att påbörjas år 2015 i området utanför fritidsområdena så kommer anslutningen inom fritidsområdena att ske i en etapp 2, dock senast 2019. För er som redan nu, till den 12 januari, skickar in avtal och medlemsansökan så kommer ni inte att avkrävas några pengar förrän etapp 2 startar. Men självklart ser vi helst att ni skickar in avtal och medlemsansökan redan till den 12 januari eftersom det stärker möjligheterna att genomföra projektet och sänker kostnaderna för oss alla.

Väl mött 3 januari i Abberuds Skola!

För Vikaskogarna Fiber ideell förening i december 2015: Thord Nordstedt ordf, Gammalrud, 0505/24002 el. 070/5736679,mail: thord.nordstedt@gammalrud.se
Cecilia Vikenstrand sekr, Marnäs, 0505/24114 el. 070/3094052, mail: jerker@carlsborg.net
Michael Nordstedt, Magderud, 0506/51066 el. 070/6204345, mail: michael.nordstedt@magderud.se
Anders Nilsson, Arnäs, 0506/51144 el. 073/6770119, mail: an.arnas@telia.com
Peter Jungquist, Rosendala, 070/6120998, mail: peter.jungquist@volvo.com
Jesper Ahlquist, kassör, Borgen, 073/9841811, mail: jesper.ahlquist@corneroffice.se

Tidsplan för fiberprojektet:
3/1 Informationsmöte i Abberuds Skola
12/1 Fastighetsanslutningsavtal i 2 ex. och medlemsansökan i 1 ex. undertecknade och insända till Cecilia Vikenstrand Marnäs 546 93 Undenäs
15/1 Distribution av offertunderlag till entreprenörer att inkomma med offert. (Offentlig upphandling)
5/2 ca. Kallelse till föreningsmöte för bildande av Vikskogarna Fiber ek. för.
21/2 ca. Föreningsmöte för bildande av Vikaskogarna Fiber ek. för.
25/2 Sista datum för entreprenörer att lämna offert
27/2 Sammanträde för att öppna inkomna offerter och val av entreprenör
5/3 Ansökan till Länsstyrelsen
Maj/juni Beslut från Länsstyrelsen

ekonomisk förening