Kallelse till Årsstämma i Vikaskogarna Fiber

Som medlem i Vikaskogarna Fiber (Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening, org.nr: 769629-8434) kallas du härmed till årsstämma.

Söndagen den 25 Juni, klockan 16.00 på Gammalruds Brygga.

Vi kommer att inleda med traditionella årsmötesförhandlingar enligt nedan, därefter kommer vi att informera om läget i projektet.

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns upplagda för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatsräkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om fasställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst/förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av revisorer och ev. revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning samt sammankallande
 16. Ändring av stadgar
 17. Information om pågående projekt samt ev. beslut därav
 18. Övriga ärenden

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen.