# Grävarnytt 5

Hej,

Grävningen har tagit lite semester och inte gått så fort som beräknat. Vi håller till forfarande i Marnäs, Bjurbäcken och Gammalrud och kommer att göra detta under vecka 31, 32 och 33.

Här kommer lite foton:

Fiberplogning i Marnäs.

Själva plogen där Stamledningsslang och Fastighetsslang plogas ner i marken.

Så här kan det se ut efter plogning och gravmaskin har ”städat upp”.

/Styrelsen

# Grävarnytt 4

Hej Fibervänner,

Wikstrands har inte någon semester så det grävs även fiber nu under sommaren.

Nu under vecka 28, 29 och 30 så håller dom till längst ut på udden dvs Marnäs, Bjurbäcken och upp till Gammalrud.

Hör av Er om ni har frågor till Thord eller någon annan i styrelsen.

/Styrelsen

# Grävarnytt 3

Hej Fibervänner,

Projektet framskrider enligt plan.

Under vecka 25, 26 och 27 kommer vi gräva runt Tåsterud, Stålboda och Gammelrud. Se karta:

Vägbiten mellan Grimserud och Torpelund kommer att göras när vi fått tillståndet från Trafikverket.

Här är en karta och lite bilder på vad som hänt 2-3 veckor bakåt.

Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.

Bild 4.

Bild 5.

Bild 6.

Och så här fint kan det se ut efter en plöjning av kabel:

Har ni några frågor så hör av Er till Thord eller någon av de övriga i styrelsen.

Mvh

/Styrelsen.

 

Tomtägarens ansvar och åtgärder vid plöjning/grävning på tomt.

Att tänka på vid plöjning/grävning på tomt:

 • Bestäm var du vill att fibern skall in i huset.
 • Ta reda på, av någon styrelseledamot, var fiber kommer in på tomten.
 • Bestäm, och markera med käppar, vilken sträckning du vill ha från tomtgränsen till huset.
 • Markera alla ledningar ex.vis. telefon, el, vatten och söktråd för robotgräsklippare mm. som finns i den markerade sträckningen.
 • Vill du försäkra dig om att dina ledningar inte skadas så skall du gräva fram ledningarna i sträckningen.
 • Söktråd till robotgräsklippare som är framgrävd behöver inte klippas av i förväg. Om söktråden behöver klippas av när fiberslangen skall plöjas kommer den att skarvas när plöjningen är klar.

Föreningen har en sökutrustning för elkablar som du som tomtägare kan hyra till självkostnadspris på 200 kr. (se www.vikaskogarnafiber.se ). Föreningen kan även bistå med hjälp att använda utrustningen.

Observera att det är du som tomtägare som har ansvaret för dina ledningar på din tomt. Skada på ledningar som inte är korrekt utmärkta ersätts inte. Tänk också på att det är din elkabel från elmätaren in till huset även om elmätaren sitter utanför tomten.

Styrelsen i Vikaskogarna Fiber

Kallelse till Årsstämma i Vikaskogarna Fiber

Som medlem i Vikaskogarna Fiber (Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening, org.nr: 769629-8434) kallas du härmed till årsstämma.

Söndagen den 25 Juni, klockan 16.00 på Gammalruds Brygga.

Vi kommer att inleda med traditionella årsmötesförhandlingar enligt nedan, därefter kommer vi att informera om läget i projektet.

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns upplagda för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultatsräkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om fasställande av resultat- och balansräkning samt disposition av vinst/förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av revisorer och ev. revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning samt sammankallande
 16. Ändring av stadgar
 17. Information om pågående projekt samt ev. beslut därav
 18. Övriga ärenden

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen.

# Grävarnytt 2

Hej Fibervänner,

Det har varit en bra start och har nog kommit lite längre än vi trodde. Nu under vecka 21, 22 och 23 kommer vi hålla till här:

Under kommande veckor kommer även ett extra arbetslag från Wikstrands komma och dra fiberslang på tomter i norra delen av vårt fiberområde. Styrelsen kommer kontakta berörda innan. Viktigt att man tar reda på om det finns el, slangar eller övriga ledningar på tomten och att dessa märkes upp. Slangen bör ligga på ca 50 cm djup.

Här kommer även lite bilder:

Bild 1. En av Wikstrands entrepenadmaskinerna.

Bild 2. Plogning av fiberslang.

Bild 3. Maskin för tryckning av slang under vattendrag.

Bild 4. Fiberkabel under vattendrag.

Har ni några frågor så hör av Er till Thord eller någon av de övriga i styrelsen.

Mvh

/Styrelsen.

ekonomisk förening