Info från Styrelsen.

Inget beslut har tagits än från Länsstyrelsen angående bidrag till Vikaskogarnas Fiber. Dom tar beslut i slutet på varje månad och beslutsunderlaget tas på de Fiberföreningar som har högst poäng (som vi tidigare skrivit om). Vi får se vad som händer nu i slutet på Maj eller i slutet på Juni.

Nu har både Rosendala och Åviksstrands haft årsmöte i sin respektive sommarstugeområden.  När det gäller Rosendala så har de tagit beslut om att 1/ Vi får bygga ett teknikhus på deras område 2/ Vi får dra en stamledning genom deras område. 3/ Vi kommer att dra en tomslang till varje fastighet till en engångskostnad på 1500:-

När det gäller Åviksstrand så är det i princip samma. Här måste dom dock ta ett extra årsmötes beslut angående att lägga en fiberslang till varje tomtgräns för 1500:-.

Vi vill ju inte säga nej till någon att få en Fiberanslutning men faktum kvarstår att ”Först till kvarn får först mala” dvs när vi uppnått vårt maxantal som vi ansökt för så blir det betydligt dyrare för dom som vill ansluta sig senare. Räkna med att det kan bli 2-3 gånger så dyrt.

Så tveka inte att skicka in din ansökan nu!

/Styrelsen.

5G eller Fiber? Svaret är givet.

Om du funderar på 5G så lär du får vänta säkert i minst 10 år. Och i och med att masterna måste stå mycket tätare när det gäller 5G så är det inte säkert alls att du får bättre täckning och högre hastighet. Och högst osäkert blir det då för oss på landet.

Läs här vad experterna på www.nyteknik.se säger. Och läs speciellt punkt 4:

http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Uppdatering från styrelsen.

Lite har hänt med dock inget beslut från Länstyrelsen än.

Det som har uppkommit är lite nya direktiv från Länstyrelsen. Vi har under Mars månad fått reda på att alla fiberprojekt måste vara fullfinansierade INNAN ett beslut kan tas. Det innebär att vi inte kan räkna in bidragen i ansökan. Nu har Thord och styrelsen haft möte med Karlsborgs kommun. Vi vill att kommunen ska ta sitt ansvar och gå i borgen för ett eventuellt lån. Som det är idag så har Vikaskogarnas Fiber inga egentliga tillgångar. Det låter positivt från kommunen men ett beslut måste tas via ett Kommunfullmäktige möte och det ska hållas Tisdagen den 29 mars. Vår förening finns ju i två kommuner men Töreboda har inte varit lika positiva till borgen till ett ev. lån.Lånet kommer i så fall att vara på totalt 2,2 miljoner.

Den 29 mars ska även Länsstyrelsens börja besluta om bidragsutdelning till alla föreningar som sökt. Det är uppbyggt på ett poängs system. Max är 500 och Vikaskogarnas Fiber ligger på 420 poäng. Troligtvis kommer dom ta större föreningar med mer medlemmar först och föreningar med Maxpoäng. Vi har svårt att komma upp i Maxpoäng på alla delar pga att vårt område ser ut som det gör. Vatten i 3 väderstreck och mycket obebyggt i det fjärde.

Den 6:e April säger dom att dom ska vara klara och vi ska kunna få reda på hur vi ligger till i poäng skalan jämfört med övriga fiberförening och vart vi står i listan. Först då vet vi på ett ungefär när ett beslut kan tänkas komma. Länsstyrelsens kommer sen att ta beslut om bidrag en gång per månad tills pengarna är slut.

Det kommer bli en spännande månad och vi kommer med information så fort vi vet något mer.

/Styrelsen

Beslut från Länsstyrelsen

Beslutet har tyvärr skjutits fram ytterligare. Nu verkar det som det ska komma i slutet på Mars. När beslutet har kommit så lägger
vi givetvis ut detta omgående på hemsidan.

/Styrelsen

Förlängd anbudstid för KO

Styrelsen har förlängt anbudstiden för KO (Kommunikationsoperatör). Sista datumet för att lämna in sitt anbud är nu 20 mars. Sista dag för att ställa frågor är 10 mars.
/Styrelsen

Info om läget i Vikaskogarna Fiber just nu

Vår ansökan har blivit inskickad den 20 oktober (deadline 22 oktober). Men tyvärr hade inte EU-kommissionen och Jordbruksverket kommit överens om ett regelverk som skulle vara som ett underlag för Länsstyrelsen att ta beslut på. Nu har regelverket kommit men tyvärr för sent att få ett beslut per 30 November. Det är nu framflyttat och det verkar som ett beslut ska komma i slutet på Feb 2016.

Vi har valt Wikstrands Maskinteknik AB i Götene som vår entreprenör när det gäller all entreprenadjobb (gräva ner kabel m.m.).

I övrigt så pågår det jobb med att välja kommunikationsoperatör, ta fram markupplåtelseavtal, avtal med Trafikverket etc.

När vi valt KO och fått vårt beslut från Länsstyrelsen så är det dags för ett nytt informationsmöte. Vi återkommer med plats och tid.

/Styrelsen.

Medlemsmöte 15 maj 2015

Minnesanteckningar från medlemsmöte i Abberuds skola 15/5 2015 med Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Det var ca 45-50 närvarande på mötet. Thord hälsade alla välkomna och inledde med att informera om anbudet vi fått från Wikstrands. Den kostnad på 25000 kr per fastighet, som vi angett tidigare, håller enligt anbudet, som är räknat på 82 anslutna fastigheter. Blir vi fler sjunker kostnaden per fastighet. Företaget kan börja gräva första kvartalet 2016 och göra klart inom ett år.

Nästa steg är att göra ansökan till Länsstyrelsen för att få 40 % i bidrag som vi kalkulerat med.

Markägaren ansvarar för att markera ut ledningar m.m. på sin tomt innan grävning. Grävdjupet är ca 60 cm djupt.

Vi skall så småningom skriva markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare.

Ett önskemål framkom att sätta upp små skyltar utanför varje fastighet som är med i fiberprojektet.

Många i Beateberg har fått information om att deras ADSL kommer att stängas av i slutet på juni.

Mötet antog styrelsens förslag om passiv anslutning. Detta innebär att man exempelvis ansluter sig i avvaktan på ett generationsskifte, ägarbyte eller att man vill vara med och göra en investering i fastigheten för framtida behov. Det kommer med säkerhet att bli väsentligt dyrare att ansluta sig efter att projektet är genomfört. Som medlem i föreningen med passiv anslutning har man att betala medlemsavgiften samt investeringskostnaden för fiber fram till huset (idag uppskattat till 25 000 kr). Däremot behöver man inte betala några årliga kostnader förrän den dagen man skaffar en media-omvandlare och kopplar upp sig aktivt till nätet, för att köpa tjänster, telefon, data, TV mm.

Mötet antog styrelsens förslag om anslutning av flera byggnader på samma fastighet till en rabatterad kostnad.

Grävningen på egna tomten ingår i priset.

Snart kommer en faktura på medlemsavgift 50 kr och första insatsen på1000 kr.

Första kvartalet 2016 när grävningen förhoppningsvis har kommit igång, är det dags att betala in en större summa. De resterande ca 24 000 kronorna kommer att delas upp på 2-3 betalningar.

Thord Nordstedt ska närvara vid Rosendalas och Åviksstrands årsmöten för att försöka värva fler medlemmar. Vi tror att den passiva anslutningen kan locka flera att gå med. Alla vinner på att vi blir flera.

Styrelsen informerade om att vi nu har översatt information, fastighetsavtal och medlemsansökan till tyska för att förhoppningsvis få med fler medlemmar i fiberföreningen.

Beatebergs IK meddelade att de låter fiberföreningen låna Abberuds skola kostnadsfritt. Stort tack för det!

Styrelsen tackar för ett positivt medlemsmöte!

Dags igen för medlemsmöte i Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Mötet kommer att äga rum fredagen 15 maj kl. 17.00 i Abberuds skola.

Ärenden som vi kommer att behandla och informera om:

• Upphandling av grävning
• Passivt medlemskap
• Anslutning av mer än ett hus på samma fastighetsbeteckning
• Grävning på egna tomten ingår i priset
• När är det dags att betala in första delbetalningen?
• Övriga nyheter och frågor

Nedan följer mer information. Det kommer också att finnas information på hemsidan: www.vikaskogarnafiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Förslag på passiv anslutning:
Frågan har ställts om man kan ha en passiv anslutning till vårt planerade fibernät. Vi har diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande förslag:
Vi föreslår att en passiv anslutningsmöjlighet skall finnas. Man får då inkopplad fiber fram till och med ett avlämningsskåp vid huset. Däremot ingår inte media-omvandlaren för att kunna utnyttja tjänster i nätet. Kostnadsmässigt innebär det att man betalar för investeringen av fiber till fastigheten men behöver inte betala någon årlig kostnad för avskrivning och underhåll av fibernätet förrän den dag man vill koppla upp sig och utnyttja tjänster i nätet. Däremot måste man betala den årliga medlemsavgiften till föreningen.

Följande räkneexempel visar på effekterna för föreningen att införa möjlighet till passiv anslutning: Förprojekteringen utvisade en kostnad per ansluten fastighet på ca 25 000 kr, räknat på 78 anslutna fastigheter, (vi är idag 85 st. som skickat in anslutningsavtal). Den totala investeringskostnaden blev då 25 000 x 78 => ca 2 miljoner (bidraget på 40 % avdraget).

Om vi antar att möjligheten till passiv anslutning ger ytterligare 15 st. anslutningar så ökar investeringskostnaden med uppskattningsvis 170 000 – 40 % bidrag => ca.100 000 kr. Alltså summa 2 100 000 kr. Investeringskostnaden per fastighet blir då 2 100 000 : 93 => ca 22 600 kr. För passivt anslutna blir kostnaden 22 600 kr – ca 1 600 kr (kostnaden för media-omvandlaren) = 21 000 kr.

Om vi också utgår ifrån att avskrivningen är 4 % /år och underhållskostnaden är ca 500 kr/år och fastighet så blir de tillkommande kostnaderna 100 000 x 4 % = 4 000 + (500 x 15) = 11 500 kr/ år. Vilket innebär en ökad årlig kostnad för de 78 aktivt anslutna fastigheterna på 11 500 kr : 78 => ca 150 kr/år.

När man som passiv medlem vill koppla upp sig och bli aktiv, och utnyttja tjänster i nätet, så får man köpa till media-omvandlaren och koppla upp denna med fibern i avlämningsskåpet vid huset.

Anslutning av flera byggnader på samma fastighet:
Styrelsen föreslår att följande skall gälla. Om man önskar ansluta flera hus som ligger på samma fastighet (fastighetsbeteckning) skall detta kunna ske till en rabatterad kostnad.

Om vi utgår från de 25 000 kr som förprojekteringen utvisar som kostnad per ansluten fastighet så föreslår styrelsen att kostnaden för att ansluta en extrabyggnad skall vara anslutningskostnaden + hälften av resterande investeringskostnad, d.v.s. (4 000 kr + moms) = 5 000 + (25 000 – 5 000):2 = 15 000 kr/extrabyggnad. Fastigheten/fastighetsägaren är medlem i föreningen med ett medlemskap och betalar en serviceavgift.

ekonomisk förening